Στερεωτικές εργασίες

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (GUNITE)

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) είναι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση με υψηλή πίεση. Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση κυρίως σοβαρών βλαβών όλων των φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου όπως σε υποστηλώματα, δοκούς, πλάκες, θεμέλια, τοιχία, φέρουσες τοιχοποιίες, λιθοδομές, κ.λ.π. Πέρα από την εφαρμογή του σε επιφάνεια από σκυρόδεμα και τοιχοποιία μπορεί να εφαρμοστεί και σε βράχο, χώμα, εκσκαφές κλπ.

Προεντάσεις, χαλυβδελάσματα (ΒΕΤΟΝ PLAQUE)

Τα χαλυβδοελάσματα είναι μία από τις θεμελιώδεις εφαρμογές στο χώρο των στατικών ενισχύσεων. Είναι μια πρακτική ενίσχυσης των κτιρίων γιατί αυξάνουν την καμπτική αντοχή. Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για την αύξηση της αντοχής δοκών και πλακών.

Τσιμεντενέσεις – Ρητινενέσεις

Οι τσιμεντενέσεις είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση και ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών-λιθοδομών. Παράλληλα, οι ρητινενέσεις είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος.

Ενισχύσεις σε λιθοδομές – Αγκυρώσεις – Αντιστηρίξεις

Η αγκύρωση εδάφους είναι μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε φυσικές είτε σε ανασκαμμένες πλαγιές. Αντιμετωπίζουν τη συνολική σταθερότητα του πρανούς και συνδέονται σε σειρά με ένα σύστημα μετώπου το οποίο παρέχει επιφανειακή σταθερότητα.